● راهنما

پسوندهای مجاز برای کاربران :
عکس ها
گروه : عکس ها

پسوند : bmp حجم : 3.95 MB
پسوند : gif حجم : 3.95 MB
پسوند : jpg حجم : 3.95 MB
پسوند : jpeg حجم : 3.95 MB
پسوند : png حجم : 3.95 MB
پسوند : ico حجم : 1000 KB
فایل های ZIP
گروه : فایل های ZIP

پسوند : rar حجم : 5.91 MB
پسوند : zip حجم : 5.91 MB
اسناد
گروه : اسناد

پسوند : rtf حجم : 3.95 MB
پسوند : pdf حجم : 7.86 MB
پسوند : docx حجم : 3.95 MB
پسوند : xlsx حجم : 3.95 MB
پسوند : doc حجم : 3.95 MB
پسوند : xls حجم : 3.95 MB
فایل های RealMedia
گروه : فایل های RealMedia

پسوند : ram حجم : 3.95 MB
فایل های WindowsMedia
گروه : فایل های WindowsMedia

پسوند : wmv حجم : 3.95 MB
پسوند : wma حجم : 3.95 MB
Flash فایل های
گروه : Flash فایل های

پسوند : fla حجم : 3.95 MB
پسوند : flv حجم : 3.95 MB
پسوند : swf حجم : 3.95 MB
فایل های QuickTime
گروه : فایل های QuickTime

پسوند : avi حجم : 3.95 MB
پسوند : 3gp حجم : 3.95 MB
پسوند : mp4 حجم : 3.95 MB
پسوند : mov حجم : 3.95 MB
دیگر فایل ها
گروه : دیگر فایل ها

پسوند : psd حجم : 3.95 MB
پسوند : mpg حجم : 3.95 MB
پسوند : mpeg حجم : 3.95 MB
پسوند : mp3 حجم : 3.95 MB
 
پسوند های مجاز برای میهمانان :
عکس ها
گروه : عکس ها

پسوند : bmp حجم : 1.02 MB
پسوند : gif حجم : 1.02 MB
پسوند : jpg حجم : 1.02 MB
پسوند : jpeg حجم : 1.02 MB
پسوند : png حجم : 1.02 MB
پسوند : ico حجم : 1000 KB
فایل های ZIP
گروه : فایل های ZIP

پسوند : rar حجم : 1.02 MB
پسوند : zip حجم : 1.02 MB
اسناد
گروه : اسناد

پسوند : rtf حجم : 1.02 MB
پسوند : pdf حجم : 1.02 MB
پسوند : docx حجم : 1.02 MB
پسوند : xlsx حجم : 1.02 MB
پسوند : doc حجم : 1.02 MB
پسوند : xls حجم : 1.02 MB
فایل های RealMedia
گروه : فایل های RealMedia

پسوند : ram حجم : 1.02 MB
فایل های WindowsMedia
گروه : فایل های WindowsMedia

پسوند : wmv حجم : 1.02 MB
پسوند : wma حجم : 1.02 MB
Flash فایل های
گروه : Flash فایل های

پسوند : fla حجم : 1.02 MB
پسوند : flv حجم : 1.02 MB
پسوند : swf حجم : 1.02 MB
فایل های QuickTime
گروه : فایل های QuickTime

پسوند : avi حجم : 1.02 MB
پسوند : 3gp حجم : 1.02 MB
پسوند : mp4 حجم : 1.02 MB
پسوند : mov حجم : 1.02 MB
دیگر فایل ها
گروه : دیگر فایل ها

پسوند : psd حجم : 1.02 MB
پسوند : mpg حجم : 1.02 MB
پسوند : mpeg حجم : 1.02 MB
پسوند : mp3 حجم : 1.02 MB
Powered by Kleeja